استعلام وضعیت ثبت درخواست

{{message}}
شناسه ملی آسانسور:
شهر :
منطقه :
شماره پروانه ساختمان:
نام شرکت فروشنده: {{result[0].SellerInfo.Name}}
تلفن شرکت: {{sellerTelephone}}
آدرس شرکت:
{{sellerAddress}}
آدرس محل نصب:
{{result[0].Address}}
ردیف نوع آسانسور وضعیت درخواست تاریخ انقضای گواهینامه تاریخ انقضای تأییدیه دیاگرام درخواست
{{$index + 1}} {{item.ElevatorType}} {{item.CurrentStatus}} {{item.CertificateExpireDate | persianDate}} {{item.ConfirmationExpireDate | persianDate}}