تعرفه های بازرسی

نوع بازرسی نرخ تعرفه ها به ریال
نرخ تعرفه های بازرسی اولیه/پایانکار
بازرسی اول تا 5 توقف
8,595,000 ریال
بازرسی دوم
4,775,000 ریال
از بازرسی سوم به بعد
2,865,000 ریال
مازاد بر 5 توقف
477,500 ریال
نرخ تعرفه های بازرسی شخصی عینا بازرسی اولیه / پایان کار محاسبه میگردد
نرخ تعرفه های بازرسی ادواری
بازرسی اول تا 5 توقف
4,775,000 ریال
بازرسی دوم
2,865,000 ریال
از بازرسی سوم به بعد
1,910,000 ریال
مازاد بر 5 توقف
235,000 ریال
یاد آوری 1 : پیرو بند 1-5-4 آیین نامه اجرایی تعیین، طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان، برای هزینه ایاب و ذهاب شرکت های بازرسی معادل تعرفه 1 ساعت کار کارشناسی ( به مبلغ 955000 ريال) به مبالغ فوق اضافه می گردد.
یاد آوری 2 : پرداخت هزینه مالیات ارزش افزوده طبق قانون مجاز می باشد.
یاد آوری 3 : هزینه بازرسی برای آسانسورهای مازاد بر 5 توقف، فقط برای هزینه تشکیل پرونده و بازرسی اول و به میزان مندرج در ردیف چهارم نرخ تعرفه های بازرسی اولیه/ادواری ، به ازاء هر توقف مازاد بر 5 توقف افزایش می یابد.
یاد آوری 4 : شرکتهای بازرسی موظف به صدور صورتحساب با ذکر جزئیات برای هر درخواست بازرسی و ارائه به متقاضی و ثبت یک نسخه از آن در پرونده بازرسی می باشند.