درباره سامانه مدیریت بازرسی آسانسور و پلکان برقی


این سامانه در راستای استقرار دولت الکترونیک در سازمان ملی استاندارد ایران، جهت خدمات روان و شفاف بازرسی آسانسور براساس استاندارد های جاری سازمان در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان طراحی گردیده است، که در ادارات کل استانی مورد بهربرداری قرا می گیرد.
در این سامانه تمامی فرایند های در خواست بازرسی تا صدور تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در بستر اینترنت بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. همچنین امکان سرویس دهی به متقاضیان از طریق دفاتر پیشخوان، اتصال به سامانه شهرداری های سراسر کشور و نیز تامین گزارشات آماری مورد نیاز سازمان در آن پیش بینی شده است. پیش بینی می شود با استقرار این سامانه، نیاز سازمان به ثبت اطلاعات آسانسور و گزارشگیری های مرتبط از سامانه « سیماوآ » بی نیاز باشد.
جهت تسریع و صحت طرح، در انتخاب پیمانکار و قابلیت های نرم افزار از تجارب کلیه استان ها و کارشناسان مرتبط سازمان بهره گرفته شده است. فاز شناخت ، تحلیل و طراحی نرم افزار با هماهنگی ادارات کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی انجام گردیده است.
در سیستم مذکور هر« کارشناس مسئول آسانسور» ادارات کل استانی دسترسی کامل در محدود استان خود را دارا می باشند و «کارشناس مسئول آسانسور ستاد سازمان» دسترسی به فرایند ها و گزارشات سراسر کشور را خواهد داشت. این سیستم دارای انعطاف لازم جهت استقرار در تمام ادارات کل استانی می باشد و قابلیت ارتباط از طریق وب سرویس به نرم افزار های شهرداری ها و دفاتر پیشخوان و تمام سامانه های مرتبط را دارا می باشد.