ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﺑﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺑﻨﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در صورتی که سؤال شما در این قسمت پاسخ داده نشد است به این قسمت مراجعه کنید.

عبارت :
کد :
ویرایش 1381
مقدمه

مشاهده
ویرایش 1381
مقدمه

ویرایش 1381
مقدمه

ویرایش 1381
مقدمه

ویرایش 1393
مقدمه

ویرایش 1381
مقدمه

ویرایش 1381
مقدمه

ویرایش 1381
مقدمه

ویرایش 1381
مقدمه

ویرایش 1381
مقدمه

ویرایش 1381
مقدمه

ویرایش 1393
مقدمه

ویرایش 1381
سیستم آویز،جبران کننده،حفاظت در مقابل اضافه سرعت

آسانبر عرش صنعت هرمزگان
آسانبر عرش صنعت هرمزگان
ویرایش 1381
سایر

ویرایش 1381
سایر

امین رحیمیان
-
ویرایش 1381
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

علی احمدی
ویرایش 1381
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

علی احمدی
1-4-13
ویرایش 1381
لوازم و تأسیسات برقی

ویرایش 1381
سایر

پیوست ج
ویرایش 1381
پیوست ج - روش های آزمون برای گواهی انطباق(الزامی)

ویرایش 1381
سیستم آویز،جبران کننده،حفاظت در مقابل اضافه سرعت

فرضیات
ویرایش 1393
مقدمه

ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

ویرایش 1393
چاه آسانسور

ویرایش 1393
چاه آسانسور

ویرایش 1393
چاه آسانسور

10-5
ویرایش 1393
چاه آسانسور

1-3-3-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

2-2-3-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

1-1-4-6 و 6-4-1-2
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

جدول خ-1
ویرایش 1393
پیوست خ - آزمون های ضربه آونگی (الزامی) - ویرایش 1393

6-4
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

3-1-4-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

1-3-4-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

1-3-4-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

1-3-4-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

1-3-4-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

3-3-4-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

4-4-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

4-5-4-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

4-5-4-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

8-4-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

9-4-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

5-5-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

2-6-6
ویرایش 1393
موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها- فضای ماشین آلات و فلکه ها

5-3-2-7 و 8-3-2-4
ویرایش 1393
کابین و وزنه تعادل

1-2-4-7
ویرایش 1393
درهای طبقه

2-6-7
ویرایش 1393
درهای طبقه

2-2-8
ویرایش 1393
کابین و وزنه تعادل

3-2-8
ویرایش 1381
کابین و وزنه تعادل

3-3-8
ویرایش 1393
کابین و وزنه تعادل

4-3-8
ویرایش 1393
کابین و وزنه تعادل

2-1-1-2-7-8
ویرایش 1393
کابین و وزنه تعادل

2-12-8
ویرایش 1393
کابین و وزنه تعادل

3-2-9
ویرایش 1393
سیستم آویز،جبران کننده،حفاظت در مقابل اضافه سرعت

7-9
ویرایش 1393
سیستم آویز،جبران کننده،حفاظت در مقابل اضافه سرعت

4-9-9
ویرایش 1393
سیستم آویز،جبران کننده،حفاظت در مقابل اضافه سرعت

2-2-1-10
ویرایش 1393
ریل های راهنما،ضربه گیرها و کلیدهای حد نهایی

3-1-10
ویرایش 1393
ریل های راهنما،ضربه گیرها و کلیدهای حد نهایی

3-2-10
ویرایش 1381
ریل های راهنما،ضربه گیرها و کلیدهای حد نهایی

3-2-11
ویرایش 1393
فواصل بین کابین و دیوار سمت ورودی کابین و وزنه تعادل

5-12
ویرایش 1393
سیستم محرکه آسانسور

6-12
ویرایش 1393
سیستم محرکه آسانسور

10-12
ویرایش 1393
سیستم محرکه آسانسور

پیوست ت
ویرایش 1381
پیوست ت - بررسی ها و آزمون های قبل از بهره برداری(الزامی)

پیوست ت
ویرایش 1393
پیوست ت - بررسی ها و آزمون های قبل از بهره برداری(الزامی)

ویرایش 1393
حفاظت در برابر عیب های برقی، کنترل ها، اولویت ها

پیوست ج
ویرایش 1393
پیوست ج - روش های آزمون برای گواهی انطباق(الزامی)

2-3-2-1-14
ویرایش 1393
لوازم و تأسیسات برقی

ت-2
ویرایش 1393
پیوست ت - بررسی ها و آزمون های قبل از بهره برداری(الزامی)

3-9
ویرایش 1393
سیستم آویز،جبران کننده،حفاظت در مقابل اضافه سرعت

ز
ویرایش 1393
پیوست ز - محاسبه نیروی کشش - اصطکاکی(الزامی) - ویرایش 1393

4-9-9
ویرایش 1393
سیستم آویز،جبران کننده،حفاظت در مقابل اضافه سرعت

2-6-9-9
ویرایش 1381
سیستم آویز،جبران کننده،حفاظت در مقابل اضافه سرعت

1-1-1-13
ویرایش 1393
لوازم و تأسیسات برقی

10-9
ویرایش 1393
سیستم آویز،جبران کننده،حفاظت در مقابل اضافه سرعت

5-6-9-9
ویرایش 1393
سیستم آویز،جبران کننده،حفاظت در مقابل اضافه سرعت

2-4-13
ویرایش 1393
لوازم و تأسیسات برقی

6-5
ویرایش 1393
چاه آسانسور

2-2-6-5
ویرایش 1393
چاه آسانسور

ویرایش 1393
سایر

ج-1-4-2
ویرایش 1393
پیوست ج - روش های آزمون برای گواهی انطباق(الزامی)