استعلام وضعیت تاییدیه

{{message}}
شناسه ملی آسانسور:
شهر :
منطقه :
شماره پروانه ساختمان:
نام درخواست دهنده: {{result[0].RequestPersonName}}
شماره درخواست: {{result[0].RequestId}}
منطقه: {{result[0].Zone}}
نام شرکت بازرسی: {{result[0].CompanyInfo.Name}}
تلفن شرکت: {{companyTelephone}}
تاریخ درخواست: {{result[0].RequestDate | persianDate}}
آدرس شرکت:
{{companyAddress}}
نام شرکت فروشنده: {{result[0].SellerInfo.Name}}
تلفن شرکت: {{sellerTelephone}}
آدرس شرکت:
{{sellerAddress}}
ردیف     نوع آسانسور     سرعت آسانسور     تعداد توقف ظرفیت آسانسور     وضعیت درخواست تاریخ انقضای گواهینامه تاریخ انقضای تأییدیه دیاگرام درخواست
{{$index + 1}}     {{item.ElevatorType}}     {{item.Speed}}     {{item.Stop}} {{item.Capacity}}     {{item.CurrentStatus}} {{item.CertificateExpireDate | persianDate}} {{item.ConfirmationExpireDate | persianDate}}