استعلام وضعیت تاییدیه

{{message}}
شناسه ملی آسانسور:
شهر :
منطقه :
شماره پروانه ساختمان:
نام شرکت بازرسی: {{result[0].CompanyInfo.Name}}
تلفن شرکت: {{companyTelephone}}
تاریخ درخواست: {{result[0].RequestDate | persianDate}}
آدرس شرکت:
{{companyAddress}}
ردیف نوع آسانسور وضعیت درخواست تاریخ انقضای گواهینامه تاریخ انقضای تأییدیه
{{$index + 1}} {{item.ElevatorType}} {{item.CurrentStatus}} {{item.CertificateExpireDate | persianDate}} {{item.ConfirmationExpireDate | persianDate}}