تعرفه های بازرسی

نوع بازرسی نرخ تعرفه ها به ریال
نرخ تعرفه های بازرسی اولیه/پایانکار
بازرسی اول تا 5 توقف 3270000 ریال
بازرسی دوم 1907500 ریال
از بازرسی سوم به بعد 1090000 ریال
مازاد بر 5 توقف 272500 ریال
نرخ تعرفه های بازرسی شخصی عینا بازرسی اولیه / پایان کار محاسبه میگردد
نرخ تعرفه های بازرسی ادواری
بازرسی اول تا 5 توقف 1090000 ریال
بازرسی دوم 545000 ریال
از بازرسی سوم به بعد 272500 ریال
مازاد بر 5 توقف 90800 ریال
یاد آوری 1 : پرداخت هرگونه هزینه دیگر شامل ایاب و ذهاب، اسکان و ... تحت هر عنوانی ممنوع می باشد.
یاد آوری 2 : پرداخت هزینه مالیات ارزش افزوده طبق قانون مجاز می باشد.
یاد آوری 3 : هزینه بازرسی برای آسانسورهای مازاد بر 5 توقف، فقط برای هزینه تشکیل پرونده و بازرسی اول و به میزان 272500 ریال به ازاء هر توقف مازاد بر 5 توقف افزایش می یابد.
یاد آوری 4 : شرکتهای بازرسی موظف به صدور صورتحساب با ذکر جزئیات برای هر درخواست بازرسی و ارائه به متقاضی و ثبت یک نسخه از آن در پرونده بازرسی می باشند.